Leveringsvoorwaarden van Metalenvaten.nl.

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Metalenvaten.nl zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van stuntmarkt worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door stuntmarkt ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door stuntmarkt is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Metalen vatenl / stuntmarkt dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen van Metalenvaten.nl zijn vrijblijvend en Metalenvaten.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in [euro's] [inclusief] BTW en [exclusief] verzendkosten
3.3 Wij verkopen onze producten om te gebruiken als opslag en niet zijnde estetisch. Een vat of ton die wij verkopen zijn voor opslag en afsluitbaar. Plekjes deukjes en kleine beschadigingens doen daar niet aan af en zijn onderdeel van dit industrieel produkt.

4 Retour

Retourneren voor consumenten : 

U heeft het recht om binnen veertien dagen de overeenkomst te ontbinden en vervolgens nogmaals
veertien dagen om de bestelling terug te sturen.
U kunt dit doen door ons een email te sturen op info@metalenvaten.nl met melding dat u wilt retourneren met uw naam en adres en product en datum.
U ontvangt na ontvangst goederen uw betaling binnen 14 dagen retour van product en de aan u gerekende verzendkosten . Kosten van uw retour zending zijn voor eigen rekening.


Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*
) onze overeenkomst betreffende de verkoop van
de volgende goederen/levering van de volgende dienst
 (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
Naam/Namen consument(en)
Adres consument(en)
]
Datum
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Verzendkosten retour zijn voor uw eigen rekening.


5. Betalingen
5.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door geluidsisolatiewinkel.nl bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien geluidsisolatiewinkel.nl haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van geluidsisolatiewinkel.nl om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
5.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is geluidsisolatiewinkel.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
5.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door metalenvaten.nl

6. Levering
6.1 De door metalenvaten.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan geluidsisolatiewinkel.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over

8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u geluidsisolatiewinkel.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Geluidsisolatiewinkel.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren
8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan celrubber.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

9. Elektronische communicatie en bewijs
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en geluidsisolatie.nl (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is geluidsisolatiewinkel.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van metalenvaten.nl.
9.2 De administratie van geluidsisolatiewinkel.nl geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft celrubber.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat geluidsisolatiewinkel.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan celrubber.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

11. Diversen
11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met geluidsisolatiewinkel.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door geluidsisolatiewinkel.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.2 geluidsisolatiewinkel.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Dordrecht.